اساتید دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف در زمینه های مختلفی از رشته های ریاضیات و علوم کامپیوتر فعال هستند و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری گرچه بر اساس کدرشته محل قبولی لازم است که مطابق برنامه آموزشی مصوب دوره آموزشی خود را به پایان برسانند ولی میتوانند در صورت تفاهم با هر یک از اساتید دانشکده در موضوعات مرتبط در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری به فعالیت پژوهشی پرداخته و در نهایت دانش آموخته شوند.

موضوعات فعال در گروه‌های مختلف دانشکده شامل:

  • رشته ریاضی گرایش محض:  منطق – جبر – نظریه اعداد – هندسه و آنالیز هندسی – ترکیبیات و نظریه گراف – توپولوژی و توپولوژی جبری – معادلات دیفرانسیل (ODE,PDE,SDE )– آنالیز تصادفی –سیستمهای دینامیکی –
  • رشته ریاضی گرایش کاربردی:  احتمال و فرآیندهای تصادفی و کاربردها – کاربردهای معادلات دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی – بهینه سازی – آنالیز عددی – رمزنگاری – کاربردهای ترکیبیات و نظریه گراف– ریاضیات زیستی
  • رشته علوم کامپیوتر:  نظریه محاسبه – محاسبات علمی – هندسه محاسباتی – رمزنگاری – روش های عددی در علوم کامپیوتر–  مدلهای گسسته و ترکیبیاتی در علوم کامپیوتر

از آنجا که اخذ پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری در چارچوب مقررات داخلی دانشکده و دانشگاه، عملکرد علمی و آموزشی دانشجو و تفاهم بین استاد و دانشجو صورت میپذیرد، اکیداً توصیه می‌شود برای اطلاعات بیشتر و آشنایی با زمینه های تخصصی، فعالیت جاری و طریقه تماس با هریک از اساتید به صفحه شخصی ایشان از طریق نشانی اینترنتی http://mathsci.sharif.ir/faculty مراجعه فرمایید.